Blog

Najpopularniejsze typy uszkodzeń nawierzchni betonowych 

Nawigazja po poście

Beton to niezwykle trwały i wszechstronny materiał do budowy dróg, chodników, placów czy podjazdów. Pogoda, obciążenie ruchem drogowym i inne warunki wpływają jednak niekorzystnie na wykonane z niego nawierzchnie. Z czasem czynniki te mogą prowadzić do powstawania defektów, szczególnie w przypadku gdy doszło do nieprawidłowości na etapie budowy drogi. Prawidłowa identyfikacja problemów z nawierzchnią i ich przyczyn to podstawa, jeśli chcemy przywrócić właściwą postać nawierzchni. Oto przykłady najpopularniejszych usterek, które każdy wykonawca nawierzchni powinien umieć trafnie zidentyfikować.

Pękanie

W przypadku nowych nawierzchni betonowych ekstremalne warunki temperaturowe mogą spowodować pękanie. Do pękania płyt może dochodzić na skutek występowania odkształceń i naprężeń termicznych będących wynikiem naturalnych zmian temperatury.

Uszkodzone łączenia

Źle wykonane spoiny mogą pękać pod wpływem ruchu drogowego. Prowadzi to do powstawania równoległych pęknięć nawierzchni betonowej. Beton odrywa się, pozostawiając szczelinę w spoinie, co może stanowić początek przyszłych narastających problemów.

Ścieranie nawierzchni

Nadmierne ścieranie się nawierzchni jest przeważnie następstwem zastosowania nieodpowiedniego kruszywa. Zaprawa ściera się, odsłaniając kruszywo grube, które zaczyna ulegać polerowaniu i staje się śliskie. Ścieranie prowadzi do utraty antypoślizgowej tekstury betonowej nawierzchni, a w skrajnych przypadkach do występowania zjawiska koleinowania.

Złuszczanie

Popularna wada powierzchniowa betonu, jaką jest złuszczanie, polega na odspajaniu fragmentów zaprawy i kruszywa grubego z powierzchni betonowej płyty. Do złuszczania dochodzi podczas mrozów oraz na skutek użycia środków odladzających. Na złuszczającej się nawierzchni pojawiają się nierówności oraz zagłębienia. Dochodzi do obniżenia jej trwałości.

Klawiszowanie

Występuje w skutek nierównego podparcia płyt przy krawędziach. Polega na poruszaniu się płyt betonowych, co może prowadzić do pękania oraz do niszczenia wypełnień szczelin dylatacyjnych. Powodem wystąpienia zjawiska klawiszowania może być nieprawidłowe zagęszczenie podbudowy lub erozja jej materiału poprzez zbieranie się wody pod dylatacją i pompowanie jej przez szczelinę dylatacyjną, aż do wypłukania drobnych frakcji podbudowy.Nawet prawidłowo wykonane nawierzchnie betonowe niszczeją z upływem czasu, a także na skutek działania ekstremalnych warunków pogodowych. Czynnikiem powodującym ich niszczenie jest również nadmierne obciążenie ruchem drogowym. Przed rozpoczęciem działań naprawczych należy przeprowadzić szczegółową ocenę rodzaju uszkodzeń betonowej nawierzchni, co pozwoli na dobór odpowiednich technik naprawczych.