Blog

Budowa nasypów drogowych dla autostrad i innych projektów

Rekultywacja terenu

Nawigazja po poście

Tworzenie nasypów drogowych to ważny element robót ziemnych podczas budowy autostrad i obwodnic, linii kolejowych oraz innych projektów. Jest to jeden z kluczowych etapów robót ziemnych. W jaki sposób przebiegają prace podczas budowy nasypów drogowych oraz co wpływa na ich powodzenie?

Nasypy drogowe służą do podparcia drogi i zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem. Proces budowy rozpoczyna się od ustalenia lokalizacji, zaprojektowania nasypu, a następnie wykonania robót ziemnych. Gleba musi być zagęszczona, aby była wystarczająco zwięzła, tak by utrzymać pojazdy. Nasyp musi być w stanie wytrzymać duże obciążenia bez zawalenia się.

Budowa nasypów – roboty ziemne


Budowa nasypu może być wykonana na wiele różnych sposobów i przebiega warstwowo. Ma to na celu zapobieganie przedostawaniu się wody do ziemi poniżej. Istnieje wiele sposobów budowania nasypów drogowych, jak metoda warstwowa czy metoda poprzeczna, jednak przebieg prac i roboty ziemne w każdej z nich są podobne. Budowa nasypów zaczyna się od zamocowania geotkaniny. Następnie układane są na niej kolejne warstwy gleby. Na koniec wykonywane jest zabezpieczenie nasypu materiałami anty-erozyjnymi, które będą miały za zadanie zapobiegać osuwaniu się jego warstw. Prędkość tworzenia nasypu zależy od warunków terenowych. Na gruntach słabonośnych lub lub w przypadku terenów o dużym kącie nachylenia czas budowy może być wydłużony.

Znaczenie niezawodnej budowy nasypów drogowych

Nie sposób przecenić znaczenia prawidłowej budowy nasypów drogowych. Bez niej drogi nie byłyby w stanie wytrzymać dużego natężenia ruchu. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane nasypy zapobiegają również powodziom podczas intensywnych, długotrwałych opadów i pomagają w odwadnianiu autostrad. Nieprawidłowości w zakresie wykonania robót ziemnych przy budowie nasypu zagrażają osunięciami i uszkodzeniem oraz negatywnie wpływają na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników drogi. 

Zagrożenia dla udanego projektu budowy nasypów drogowych

Budowa autostrady czy obwodnicy i związane z nią roboty ziemne to duże przedsięwzięcie. Wykonanie zadania zajmie dużo czasu, zasobów oraz siły roboczej. Największym zagrożeniem dla projektu jest wysoki poziom ryzyka z nim związanego. Istnieje wiele zagrożeń zawodowych podczas robót ziemnych, o które należy zadbać, aby budowa przebiegła sprawnie. Podstawą jest oczywiście zespół doświadczonych fachowców, którzy będą wykonywać roboty ziemne. Nie bez znaczenia jest jakość i ilość posiadanego sprzętu. Przy budowie nasypów wykorzystywane są koparki, spycharki, zagęszczarki, walce oraz ubijaki. Na powodzenie projektu wpływa również odpowiedni dobór materiałów do gleby. Przy dolnych warstwach nasypów stosuje się przeważnie  żwiry, grunty skaliste lub kamienne, naturalne piaski oraz łupki, a także podłoża metalurgiczne. Przy górnych warstwach będą to pisaki, żwiry i kamienie. Jakiekolwiek odchylenia od normy i nieprawidłowości podczas budowy nasypów mogą skutkować osunięciami i będą zagrażać konstrukcji drogi.