Realizacje

Przebudowa Placu Składowego wraz z Infrastrukturą Towarzyszącą – Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka

W ramach kontraktu wykonaliśmy : 

– roboty ziemne – Wykop wraz z odwozem urobku – 5.430 m3 

– roboty przygotowawcze konstrukcyjne – tj. wzmocnienie podłoża, stabilizację wgłębną cementem na miejscu ( Rm 2,5-5,0 Mpa) – gr. 30 cm , 

– podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5, ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego – 10.281,00 m2 

– konstrukcję nawierzchni wykonanej z podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 gr. 12 cm, układanej mechanicznie – o łącznej powierzchni – 10.236,00 m2 

– nową konstrukcję nawierzchni wykonanej z betonu cementowego nawierzchniowego – gr. 25 cm, o łącznej powierzchni – 10.155,00 m2. 

Beton nawierzchniowy o konstrukcji dyblowanej. Nawierzchnia wykonana mechanicznie w szalunku ślizgowym, układarką do betonu Wirtgen SP 500 wyposażoną w dyblarkę mechaniczną.

– warstwę poślizgową  jako utrwalenie powierzchniowe : natrysk emulsją asfaltową z posypem kruszywem naturalnym – 10.236,00 m2 

– komplet szczelin dylatacyjnych podłużnych oraz poprzecznych wraz z wypełnieniem – 6.780 mb 

– powłokę hydrofobową impregnacyjną  powierzchni nowopowstałej nawierzchni betonowej. 

– uzbrojenie terenu przedmiotowej inwestycji – ułożenie ciągów kanalizacji  deszczowej. 

Okres realizacji : maj – grudzień 2019 r.